Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

" Η Π.Ε.Θ. Πατρών στην Κωνσταντινούπολη "


Σύντομο Ὁδοιπορικὸ τῆς Ἐκδρομῆς τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς Π.Ε.Θ. στὴν Κωνσταντινούπολη 5/7 ἕως 10/7/2012


Ἡ ἐπίσκεψή μας στὴ Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, μᾶς ζωντάνεψε μνῆμες ἀπὸ τὸ παρελθὸν, καθὼς ἀκολουθήσαμε τὰ βήματα τῶν Ἁγίων (Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν λοιπῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων κληρικῶν τὲ καὶ λαϊκῶν), ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων Κωνσταντινοπολιτῶν, οἱ ὁποίοι πολέμησαν καὶ ὑπερασπίστηκαν τὴν πίστη μας, καὶ μᾶς τὴν παρέδωσαν ἀνόθευτη, ἡλίου καθαρωτέρα καὶ χωρὶς «σπίλον ἢ ῥυτίδα».
Πρῶτος σταθμὸς στὴν προσκυνηματική ἐκδρομή μας ἦταν, ὡς ὤφειλε, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ Βαλουκλί, μὲ τὸ θαυματουργὸ Ἁγίασμα τῆς Παναγίας καὶ ἐν συνεχείᾳ προσκυνήσαμε στὸ Νεκροταφεῖο στὸ Περίβολο τῆς Μονῆς, τοὺς τάφους τῶν προηγουμένων Πατριαρχῶν καὶ ἐπιφανῶν Πολιτῶν, οἱ ὁποίοι ἀποτέλεσαν Μεγάλους Εὐεργέτες τῆς Ὁμογένειας. Στὴ συνέχεια πήγαμε κρουαζιέρα «στοῦ Βοσπόρου τ’ ἁγιονέρια», καὶ θαυμάσαμε τὴν ὁμορφιὰ ὅλων τῶν παραλιακῶν πολίτικων τῆς Πόλης καὶ τῶν συνοικιῶν της, καὶ ἡμέρα καὶ νύκτα. Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα ταξιδέψαμε μέσῳ τοῦ πλοίου τῆς γραμμῆς γιὰ τὰ Πριγκιπόννησα γιὰ τὸ νησὶ τῆς Χάλκης καὶ ἰδιαίτερα τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ὅπου περιηγηθήκαμε στοὺς  χώρους τῆς Μονῆς καὶ τὶς αἵθουσες τῆς Σχολῆς. Ἡ ἑπομένη ἡμέρα, ἀποτέλεσε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐκδρομῆς μας, καθὼς ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἐξίσου ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνιώτισσας, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἐψάλη ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ὡς εὐχαριστήριο στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, γιὰ τὴν σωτήρια ἐπέμβασή της. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ τέμενος, ἐπισκεφθήκαμε τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὅπου ἀξιωθήκαμε τῆς συμμετοχῆς μας στὴν Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία. Στὴν Λειτουργία συμμετεῖχε ἐκτὸς τῆς Α.Θ.Π., οἱ Μητροπολίτες: Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὁ Πριγκιποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) καὶ ὁ Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελεύων τῶν Πατριαρχείων. Ἐπίσης παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, οἱ Μητροπολίτες: Πέργης κ. Εὐαγγέλος, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐπικαίρως μὲ τὸ ἰδιαίτερο καὶ γνωστό γλαφυρό του ὕφος, καὶ ἐξῇρε τὸ πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ὁ Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος πλῆθος κληρικῶν καὶ κόσμου.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου, στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ἔγινε τὸ Φιλολογικὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Πρὶν βεβαίως τοῦ φιλολογικοῦ Μνημοσύνου προηγήθηκε δεξίωση σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ στὸ γκρουπ, ἀπολαμβάνοντας τὴν πραγματικὰ ἀβραμιαῖα φιλοξενία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων εἴχαμε τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ συναντηθοῦμε, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας κα Δήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη, ὁ Γραμματέας τοῦ Συλλόγου μας κος Χρῆστος Μπαλάσκας, καὶ οἱ Σχολικοὶ Σύμβουλοι: ὁ νῦν Σχολικὸς Σύμβουλος κος Δημήτριος Δημακόπουλος καὶ ὁ πρῴην Σχολικὸς Σύμβουλος κος Σωκράτης Νίκας, μὲ τὴν Σεπτὴ Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν Α. Θ. Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅπου ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας, κα Δήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη, προσέφερε ὡς δῶρο στὸν Πατριάρχη ἕνα ἐπιμελημένο καλάθι ποὺ περιεῖχε χειροποίητα βιολογικά προϊόντα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὀμπλοῦ, τονίζοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ ἀμέριστο καὶ συνεχὲς ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὸ περιβάλλον. Βέβαια, ἀκολούθησε καὶ τὸ ἀνάλογο ἀντίδωρο ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Πρόεδρος καὶ ὁ Γραμματέας τοῦ Συλλόγου εἴχαμε κατ’ ἱδίαν συνάντηση καὶ συζήτηση σὲ ἕνα ἄκρως φιλικὸ κλίμα ὅπου ἡ ἐγκαρδιότητα, ἡ χαρά, ἡ ἀπλότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἦταν καὶ ἔκδηλα καὶ διάχυτα. Ὡς ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς συνάντησης ἦταν ἡ ἀπὸ μέρους τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πρόσκληση, τῆς Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως στὴν Πατριαρχική Τράπεζα, ὅπου ὅμως λόγῳ τοῦ προγράμματος ποὺ ὑπῆρχε, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ παρακαθήσουμε, καὶ βεβαίως ἀνανεώθηκε τὸ ῥαντεβοῦ μας γιὰ τὴν Κρήτη ἀρχὲς Σεπτεμβρίου.  Ἀργότερα μέσα στὴν ἡμέρα ἐπισκεφθήκαμε τὴν ὑπερχιλιόχρονη καὶ γεματὴ μνῆμες ἱστορικὲς καὶ ὄχι μόνο τὴν ἄλλωτε Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ὅπου κανείς μας δὲν ἔμεινε ἀσυγκίνητος καὶ περιηγήθηκαμε καὶ στὰ γύρω μνημεία καὶ ἀξιοθέατα.
Τελευταῖος σταθμὸς στὴν «Πόλη τὴν ἀγαπημένη», ἦταν ἡ Μονὴ τῆς Χώρας μὲ τὰ ὑπέροχα καὶ μοναδικὰ ψηφιδωτά, ὅπου πεισματικὰ μένουν στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ὅπως φτιάχτηκαν, ὡς «μαρτύριον» τοῦ μεγαλείου τῆς βυζαντινῆς τέχνης.
Τέλος, ἄς μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ἐπαναλάβουμε ἀνάλογες διαδρομὲς πνευματικοῦ καὶ ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀμήν.
Ὁ Γραμματέας τοῦ ἐν Πάτραις
Παραρτήματος τῆς Π.Ε.Θ.
Μπαλάσκας Χρῆστος  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...