Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχο­λής Αν­θρω­πι­στι­κών Σπου­δών, καθηγητή κ. Χρήστου Τερέζη στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ένωσης Θεολόγων Πάτρας

     Στην αί­θου­σα του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου Ε­ξω­τε­ρι­κής Ιε­ρα­πο­στο­λής “Ο ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ” πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η ε­όρ­τια Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη Εκ­δή­λω­ση του εν Πά­τραις Πα­ραρ­τή­μα­τος  της Πα­νελ­λη­νί­ας Ε­νώ­σε­ως Θε­ο­λό­γων.
     Κε­ντρι­κός ο­μι­λη­τής ή­το ο Κο­σμή­το­ρας της Σχο­λής Αν­θρω­πι­στι­κών Σπου­δών και Κα­θη­γη­τής του Τμή­μα­τος Φι­λο­σο­φί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών κ. Χρήστος Τε­ρέ­ζης με θέ­μα: "Γρη­γό­ριος Θε­ο­λό­γος: Προς την Πί­στη δια μέ­σου των κα­νό­νων της Λο­γι­κής".
Εκ­πρό­σω­πος του Σε­βα­σμιω­τά­του Πα­τρών, ή­το ο Πα­νο­σιο­λο­γιώ­τα­τος  Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Προ­κό­πιος Κόρ­δας, ο ο­ποί­ος με­τέ­φε­ρε τις ευ­χές του Ε­πι­σκό­που μας και στο τέ­λος της ο­μι­λί­ας το­πο­θε­τή­θη­κε μέ­σα σ΄ έ­να γό­νι­μο ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κό διά­λο­γο που α­κο­λού­θη­σε.
Το πο­λυ­πλη­θές - α­παι­τη­τι­κό α­κρο­α­τή­ριο, εί­χε την ι­διαί­τε­ρη τι­μή και χα­ρά να α­πο­λαύ­σει την διά­λε­ξη του ε­κλε­κτού Κα­θη­γη­τού ο ο­ποί­ος με­τα­ξύ άλ­λων τόνι­σε:
α) Πα­ρου­σί­α­σε ο­ρι­σμέ­να ση­μεί­α της προ­σω­πι­κό­τη­τος του Γρη­γο­ρί­ου του Θε­ολό­γου τα ο­ποί­α ο­δή­γη­σαν την Εκ­κλη­σί­α να του α­πο­δώ­σει το κο­ρυ­φαί­ο αυ­τό προσω­νύ­μιο.
β) Α­νέ­λυ­σε τον τρό­πο με τον ο­ποί­ο ο Γρη­γό­ριος α­ντι­με­τώ­πι­σε την σχέ­ση της Χρι­στια­νι­κής Θε­ο­λο­γί­ας με την φι­λο­σο­φί­α και την ε­πι­στή­μη και γε­νι­κό­τε­ρα με την αρ­χαί­α Ελ­λη­νι­κή σκέ­ψη. Ε­πί­σης, και το ποιές ή­σαν οι παι­δα­γω­γι­κές προ­τά­σεις του.
γ) Ε­ξή­γη­σε το πως ο Γρη­γό­ριος προ­σέγ­γι­ζε τον άν­θρω­πο τό­σο καθ΄ ε­αυ­τόν ό­σο και κα­τά την δια­λε­κτι­κή ε­πι­κοι­νω­νί­α του με τον Θε­ό. Ε­πέ­μει­νε ι­διαί­τε­ρα στο ό­τι αυ­τή η ε­πι­κοι­νω­νί­α πρέ­πει με βά­ση τα ί­δια τα κεί­με­να του Καπ­πα­δό­κη Πα­τέ­ρα, να τε­λεί­ται με το σύ­νο­λο των στοι­χεί­ων της αν­θρώ­πι­νης ύ­παρ­ξης.

* Ε­νό­ψει της Με­γά­λης Ε­ορ­τής της Α­γά­πης, “της Μη­τρο­πό­λε­ως των Ε­ορ­τών” κα­τά τον Ιε­ρό Χρυ­σό­στο­μο, των Χρι­στου­γέν­νων, οι Θεολόγοι εί­χαν την ι­διαί­τε­ρη ευ­και­ρί­α ε­πι­κοι­νω­νί­ας, μέ­σα σ΄ έ­να ζε­στό κλί­μα με α­νά­λο­γα εδέ­σμα­τα, α­νταλ­λάσ­σο­ντας ευ­χές για την Με­γά­λη Ε­ορ­τή της Χρι­στια­νοσύ­νη

Το κείμενο έγραψε: Η Δή­μη­τρα Κόρ­δα - Κω­τσά­κη (πρόεδρος των Θε­ο­λό­γων Πά­τρας)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...