Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017


'Εκδρομή στήν Μακεδονία (29\4 - 1\52017)


Η Π.Ε.Θ Πα­τρών πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκ­δρο­μή θε­ο­λο­γι­κού και πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, το τρι­ή­με­ρο της Πρω­το­μα­γιάς.
Σταθ­μός ζω­ής δύ­ο παν­σε­βά­σμιες Ιε­ρές Μο­νές:
α) Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά ό­που βρί­σκο­νται Ά­για Λεί­ψα­να του Αγί­ου Λου­κά του Ια­τρού Ε­πι­σκό­που Συμ­φε­ρου­πό­λε­ως.
β) Ιε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας στο Μι­κρό­κα­στρο Κο­ζά­νης.
Η χα­ρι­σμα­τι­κή Γε­ρό­ντισ­σα Θε­ο­λο­γί­α (φωτό), ό­που με γλα­φυ­ρό θε­ο­λο­γι­κό και φι­λο­λογι­κό  ύ­φος και ή­θος α­να­φέρ­θη­κε στην ι­στο­ρί­α της Μο­νής και τις θαυ­μα­τουρ­γι­κές ε­πεμ­βά­σεις της Πα­να­γί­ας μας στη ζω­ή των αν­θρώ­πων, ι­διαί­τε­ρα σή­με­ρα στις δύ­σκο­λες η­μέ­ρες που περ­νά η Ελ­λά­δα μας. Η φι­λο­ξε­νί­α της Α­βρα­μιαί­α, όπως πά­ντα.
Στην Ιε­ρά Μο­νή Δο­βρά εί­χα­με την ευ­λο­γί­α να τε­λέ­σου­με μι­κρή πα­ρά­κλη­ση στον Ά­γιο Λου­κά και να πε­ρι­η­γη­θού­με στην ι­διαί­τε­ρα ό­μο­ρη Μο­νή α­πό τον Μο­ναχό π. Πα­ϊ­σιο ο ο­ποί­ος μας μί­λη­σε για την ι­στο­ρί­α της Μο­νής και την πα­ρου­σί­α στα θαύ­μα­τα του Α­γί­ου Λου­κά, ε­νός σύγ­χρο­νου Α­γί­ου της Εκ­κλη­σί­ας μας.
Άλ­λοι σταθ­μοί πο­λι­τι­στι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος η Βερ­γί­να, τα Λου­τρά Πό­ζερ με τα ια­μα­τι­κά θερ­μά νε­ρά και την υ­πέ­ρο­χη κα­τα­πρά­σι­νη φύ­ση, στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν λί­γα χι­λιό­με­τρα α­πό τα Ελ­λη­νο­σκο­πια­νά σύ­νο­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κό το υ­πέ­ρο­χο  πάρ­κο  του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου, έ­νας ε­πί­γειος πα­ρά­δεισος ε­ξή­ντα στρεμ­μά­των πα­νέ­μορ­φης γης, πα­νελ­λή­νιο του­ρι­στι­κό κέ­ντρο α­ναψυ­χής στην “καρ­διά” της Η­μα­θί­ας.
Θε­α­μα­τι­κοί και οι κα­ταρ­ρά­κτες  στην Έ­δεσ­σα ό­πως ο οι­κι­σμός του πα­λαιού Α­γί­ου Α­θα­να­σί­ου (πε­τρό­χτι­στος) στους πρό­πο­δες του Κα­ϊ­μα­κτσα­λάν.
Η α­γά­πη, η ε­νό­τη­τα και η σύ­σφι­ξη σχέ­σε­ως ή­ταν η ε­πι­σφρά­γι­ση  αυ­τής της εκ­δρο­μής μέ­σα α­πό τις ό­μορ­φες δια­δρο­μές α­πεί­ρου κάλ­λους. Κα­θο­ρι­στι­κή η πα­ρου­σί­α των δύ­ο ε­ξαι­ρε­τι­κών Σχο­λι­κών Συμ­βού­λων των Θε­ο­λό­γων κ.κ. Δη­μητρί­ου Δη­μα­κό­που­λου και Σω­κρά­τη Νί­κα.

Δο­ξά­ζου­με το Θε­ό που στις δύ­σκο­λες οι­κο­νο­μι­κά συ­γκυ­ρί­ες μπο­ρού­με και συμμε­τά­σχου­με  στις ευ­λο­γη­μέ­νες αυ­τές α­πο­δρά­σεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...