Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


Πάτρα 15 Μαρτίου 2018

Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ἀπόσυρση τῶν Νέων Προγραμμάτων καί τῶν Νέων Βιβλίων Θρησκευτικών: Ἡ θέση τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Ἡ νεοεκλεγεῖσα Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκφράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρία της γιά τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα προφανῶς, ἀλλά καί ὅπως ἔχει διά πολλῶν εἰδικῶν μελετῶν ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἀντιχριστιανικά, ἀντορθόδοξα, ἀντισυνταγματικά, παράνομα, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντίθετα σέ κάθε ἔννοια λογικῆς καί ἱστορικῆς ἀλληλουχίας καί συνέχειας. Τά κείμενα πού συνιστοῦν τά λεγόμενα μαθήματα ἤ ἐπιμέρους διδακτικές ἑνότητες τῶν Θησκευτικῶν εἶναι, κυριολεκτικά, ἀτάκτως ἐρριμμένα ἐπάνω στό χαρτί τῶν σχολικῶν βιβλίων, χωρίς σύστημα, χωρίς χρονολογική σειρά, χωρίς θεολογικά τεκμηριωμένη  στόχευση.

Τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἀλλοιώνουν καί ἀναιροῦν τόν ἀπό ἱδρύσεως τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους ἰσχύοντα χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν -ὀρθότερα, τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας- ἀνατρέποντάς τον ἄρδην σέ κακοῦ τύπου διδασκαλία τῶν Θρησκειών, ἡ ὁποία, σημειωθήτω ὅτι, δέν ἀδικεῖ καί δέν διαστρέφει κατάφωρα μόνον τήν Πίστη μας, ἀλλά ἀδικεῖ καί παραποιεῖ ἐξ ἴσου καί τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί θρησκεῖες, ἀφοῦ καί αὐτές τίς παρουσιάζει ἀποσπασματικά καί χωρίς καμιά λογική σειρά!

Ἡ ἀντίδρασή μας αὐτή εἶναι φυσική καί ἐπιβεβλημένη, διότι τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν, ἀφ’ ἑνός, ἀρνοῦνται τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό ὡς μοναδικό Λυτρωτή καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, ἐξισώνοντας τήν ἐξ Ἀποκαλύψεως μονάκριβη Χριστιανική μας πίστη μέ τίς ἀνθρωποκατασκευασμένες καί  πλανερές θρησκεῖες αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἀναμειγνύει τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί θεολογία μας με τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, προκαλώντας ἕναν πρωτόγνωρο θρησκευτικό σχετικισμό καί συγκρητισμό στίς παιδικές συνειδήσεις. Στή σχολική πράξη, σύμφωνα καί μέ τό ψήφισμα πού ἐξέδωσε ἐφέτος ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, «τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων «φακέλων σπουδῶν» τῶν Θρησκευτικῶν, πού διενεμήθησαν στούς μαθητές, δημιουργεῖ σύγχυση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους, μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀλλόδοξες καί ἑτερόδοξες διδασκαλίες, ἰδιαιτέρως στούς μικρούς ἡλικιακά μαθητές»

Γιό ὅλους τούς παραπάνω λόγους, οἱ Θεολόγοι καθηγητές τοῦ Παραρτήματός μας συντασσόμαστε πλήρως μέ τά αἰτήματα τοῦ Συλλαλητηρίου, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα στίς 4 Μαρτίου, στήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση τοῦ ὁποίου συμμετεῖχε καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωσή μας καί συμφωνοῦμε μέ ὅσα διατρανώθηκαν σέ αὐτό, τόσο μέ τήν ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἕνωσής μας, καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, ὅσο καί μέ τούς χαιρετισμούς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί προσώπων πού ἀκούστηκαν καί ζητοῦμε:

1. Τήν ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν διδακτικῶν βιβλίων- Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διότι δομικά δέν ἐπιδέχονται διόρθωσης.

2. Τήν ἐπαναφορά τῶν προηγούμενων Προγραμμάτων καί βιβλίων, ἕως ὅτου ἑτοιμαστοῦν τά νέα.

3. Τή σύνταξη νέων Προγραμμάτων καί βιβλίων, μέ τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί εἰδικῶν χριστιανοπαιδαγωγῶν καί Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. Βασικά χαρακτηριστικά τῶν προγραμμάτων αὐτῶν θά εἶναι ἡ συμφωνία τους μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, θά λαμβάνουν ὑπόψη τά προηγούμενα Προγράμματα καί βιβλία, ὅπως ἔχει ἤδη ἀποφασίσει ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος (Ἰανουάριος 2016) καί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016).  Ἐπίσης, θά πρέπει νά συνάδουν πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐσέβεια τῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους, θά ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στίς κοινωνικοπολιτισμικές ἀνάγκες, στά ἐνδιαφέροντα τῶν μαθητῶν, στίς προσδοκίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί θά σέβονται τά δικαιώματα τῶν γονέων, τῶν μαθητῶν καί τῶν Θεολόγων, ὅσον ἀναφορά τό ἀπαραβίαστό τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης.

Τέλος δηλώνουμε τήν πλήρη συμπαράσταση καί συμπαράταξή μας πρός τούς γονεῖς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών, οἱ ὁποῖοι, μή ἔχοντες ἄλλη λύση καί γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἀποορθοδοξοποίηση τῶν παιδιῶν τους, ἐπιστρέφουν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς ἀπαράδεκτα, ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα, τά νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν πού εἶναι ἀπότοκα τῶν νέων Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος.

Γιά τό Παράρτημα τῶν Θεολόγων τῆς ΠΕΘ Πατρῶν
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

Ἡ Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα - Κωτσάκη

Ὁ Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

Ὁ Ταμίας
Θεολογίτης Χρῆστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...